3boys2girls » 真人真事 » <完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

2017-2-4 20:25 makbobo
<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>

[color=Red]<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>[/color]

[color=Blue]1.....((更新)).....求助.....非看不可, 求助..... 網友, 同學,老師.....

我 到過藍田, ICAC 總部. 投訴, 舉報.((下文))

我只是投訴, 舉報, 現在取消 投訴, 舉報, 跟我無關係, 大量 市民已經知道原因......(( 請公開))!!! (( 下文 ))

連結:
[/color]

[url]www.sendspace.com/filegroup/cvu5bXZS9fbL5MZgUvLdJg[/url][url]http://www.sendspace.com/filegroup/buDzgU5xLvX2PGvRW6UQLA[/url]我的 WeChat, line ,Whatsapp: nobobo2017
QQ: 3402830576 / [email]nobobo20172017@qq.com[/email]
facebook: [email]nobobo2017@gmail.com[/email]
[color=Red]

(((好心人加我WeChat ,line ,fb Whatsapp, QQ 有事找你地幫忙..... )))[/color]
[color=Blue]=======================================
=======================================[/color]


香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!,,,,,,,,中国版 <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> ((下文))


中国版 <<终极---绝版---香X 藝人 秘闻>> ((下文))


搜寻:

中國人 用 QQ:

QQ: [email]ngmanwa1993@qq.com[/email] / 3247942334

QQ: [email]ngkaman1993@qq.com[/email] / 2496648773

QQ: [email]leesinka@qq.com[/email] / 3351839063

台灣人 用 facebook 或 QQ

facebook搜寻: [email]hochilo@mail.com[/email]
facebook搜寻: [email]auchilo@mail.com[/email]

*******因為, <<終極 ---絕版---香X藝人秘聞>>有些人被, 留意,跟住,討論,滋擾,討論,黑客...等等,竟然有人夠擔返工玩番垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆, 垃圾警察,老差骨,垃圾專業專家的仔女老公老婆返工 俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 !! 有的仔女係外國留學一樣俾人玩到 坐係公園 哭泣,流淚 ---<<終極---絕版---香X藝人秘聞>> 有提及過, 納稅人 要交稅 !! *************

1.......另外 : 有警察 在 網上, 公廁 假扮 (引誘) 同性 戀者 ,雙性 戀者, 捉, 唔好去 !! 用第二種方式去找 長久愛人 ....!!!!!!!!!

無及沒有 警察維持治安 無所謂, 有提及過 在 <<終極 ---絕版 ---香X藝人秘聞>> 內 - 上文

2.......還有, <<終極---絕版---香X藝人秘聞>> - 上文, 已經超過 50000000 ( 5千萬 ) 人知道 , 包括 香港, 中國, 澳門......等等, 垃圾 乞兒 警察......等等 !!! ( 上文 )

通知 特首, 香港政府, 傳媒, 新城, 881903, 香港電台, 娛樂圈, 唔駛黑客, 我地有好多 無登記電話咭--- (((----- 犯法-----公開俾 全中國,台灣 市民知----上文----))))))))))))))))))


<<<<<<註: 1, 2 >>>>>>

2017-2-4 20:26 makbobo
[color=Red]<完結1/2> 香港,澳門,台灣, 中國人---非看不可....!!!<完結1/2>[/color]

[color=Blue]1.......... 網友, 同學,老師.....上文 跟我無關係, 大量市民已經知道原因......(( 請公開 上文))!!!

2......(((好心人加我WeChat ,line ,facebook ,Whatsapp, QQ  有事找你地幫忙..... ))).......(( 請公開 上文))!!!
[/color]

2017-2-4 20:26 makbobo
請公開 ...上文

2017-2-11 17:31 seebobo
請公開.......上文

2017-3-5 20:05 chengbobo
請公開...上文

2017-3-8 19:29 tabobo2001
請公開...上文

2017-3-14 15:25 fungbobo2001
請公開....上文

頁: [1]


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.